NR. 2154/10.07.2024

 

ANUNT / INVITATIE DE PARTICIPARE

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ BUZĂU

Cu sediul în Aleea Castanilor nr.1, telefon: 0238/710.383, în calitate de autoritate contractantă, dorește să achizitioneze "Servicii hoteliere complete", pentru participanții la Festivalul International de Folclor "Plaiurile Mioritei", ce se va desfășura la "Centrul Muzeal I.C.Brătianu" în Buzău, ediția a-IX-a 2024, ce va avea loc în perioada 23-26.07.2024.

            Modalitate de achizitie publica:   Achizitie directa – Anunt pe site-ul propriu

            În aceste condiții, vă invităm să transmiteti oferta dvs cuprinzând prețul și principalele caracteristici tehnice ale acestui serviciu, conform caietului de sarcini publicat pe site-ul www.centruldeculturasiarta.ro , "Informații publice – Achiziții publice - Anunțuri" până cel mai tărziu în data de 17.07.2024 ora 12:00 pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

          Conditii de ofertare: Operatorii economici interesati să oferteze vor putea accesa și descărca de pe site-ul www.centruldeculturasiarta.ro , "Informații publice – Achiziții publice - Anunțuri" următoarele documente ale achiziției, care constituie documentația de atribuire:

           ● Formulare;

            ● Caiet de sarcini;

            ● Proiect de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii;

 1. Denumirea serviciilor: CPV 55100000-1 – Servicii hoteliere;
 2. Tip contract: prestări servicii;
 3. Descriere contract: ,,Achiziție servicii hoteliere” pentru membrii ansamblurilor de dansuri populare, conform cantităților și caracteristicilor menționate în caietul de sarcini.
 4. Tip de finanțare: buget de stat;
 5. Limba în care se va redacta oferta, precum și documentele care însoțesc oferta vor fi elaborate în limba română.
 6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 17 iulie 2024, ora 12:00;
 7. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta este de: 30 zile
 8. Criteriul de atribuire este "prețul cel mai scăzut".
 9. Garanția de participare nu se solicită.
 10. Valoarea estimată a contractului fără TVA: 222.000 lei
 11. În susținerea capacității de exercitare a activității profesionale se vor depune:
 • Certificat unic de înregistrare, în copie conform cu originalul;
 • Certificatul de înregistrare de la Oficiul registrului comerțului, în copie conform cu originalul, din care să reiasă tipul de activitate conform clasificării CAEN, care trebuie să corespundă cu obiectul prezentei achiziții.
 • Certificat de clasificare hotel sau un alt document echivalent, care trebuie să fie în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor.
 1. Persoană de contact: responsabil achiziții publice – Vulpescu Catalina,
  tel. 0238.710 383, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Manager,

Prof. Oancea Ion Cosma

 

 

Întocmit,

Referent de specialitate

Vulpescu Catalina

 

Caiet de sarcini

Formulare

Proiect contract

Harta online a Judetului Buzau