NR. 2154/10.07.2024

 

ANUNT / INVITATIE DE PARTICIPARE

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ BUZĂU

Cu sediul în Aleea Castanilor nr.1, telefon: 0238/710.383, în calitate de autoritate contractantă, dorește să achizitioneze "Servicii hoteliere complete", pentru participanții la Festivalul International de Folclor "Plaiurile Mioritei", ce se va desfășura la "Centrul Muzeal I.C.Brătianu" în Buzău, ediția a-IX-a 2024, ce va avea loc în perioada 23-26.07.2024.

            Modalitate de achizitie publica:   Achizitie directa – Anunt pe site-ul propriu

            În aceste condiții, vă invităm să transmiteti oferta dvs cuprinzând prețul și principalele caracteristici tehnice ale acestui serviciu, conform caietului de sarcini publicat pe site-ul www.centruldeculturasiarta.ro , "Informații publice – Achiziții publice - Anunțuri" până cel mai tărziu în data de 17.07.2024 ora 12:00 pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

          Conditii de ofertare: Operatorii economici interesati să oferteze vor putea accesa și descărca de pe site-ul www.centruldeculturasiarta.ro , "Informații publice – Achiziții publice - Anunțuri" următoarele documente ale achiziției, care constituie documentația de atribuire:

           ● Formulare;

            ● Caiet de sarcini;

            ● Proiect de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii;

 1. Denumirea serviciilor: CPV 55100000-1 – Servicii hoteliere;
 2. Tip contract: prestări servicii;
 3. Descriere contract: ,,Achiziție servicii hoteliere” pentru membrii ansamblurilor de dansuri populare, conform cantităților și caracteristicilor menționate în caietul de sarcini.
 4. Tip de finanțare: buget de stat;
 5. Limba în care se va redacta oferta, precum și documentele care însoțesc oferta vor fi elaborate în limba română.
 6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 17 iulie 2024, ora 12:00;
 7. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta este de: 30 zile
 8. Criteriul de atribuire este "prețul cel mai scăzut".
 9. Garanția de participare nu se solicită.
 10. Valoarea estimată a contractului fără TVA: 222.000 lei
 11. În susținerea capacității de exercitare a activității profesionale se vor depune:
 • Certificat unic de înregistrare, în copie conform cu originalul;
 • Certificatul de înregistrare de la Oficiul registrului comerțului, în copie conform cu originalul, din care să reiasă tipul de activitate conform clasificării CAEN, care trebuie să corespundă cu obiectul prezentei achiziții.
 • Certificat de clasificare hotel sau un alt document echivalent, care trebuie să fie în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor.
 1. Persoană de contact: responsabil achiziții publice – Vulpescu Catalina,
  tel. 0238.710 383, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Manager,

Prof. Oancea Ion Cosma

 

 

Întocmit,

Referent de specialitate

Vulpescu Catalina

 

Caiet de sarcini

Formulare

Proiect contract

* Declarații de avere și interese 2024

Declaratia de avere si de interese 2023 - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese 2023 - Director adjunct - Ciobanu Adrian

Declaratia de avere si de interese 2023 - Contabil șef - Tisloveanu Daniel

  

* Declarații de avere și interese 2023

Declaratia de avere si de interese 2023 - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese 2023 - Director adjunct - Ciobanu Adrian

Declaratia de avere si de interese 2023 - Contabil șef - Tisloveanu Daniel

 

* Declarații de avere și interese 2022

Declaratia de avere si de interese (15.06.2022) - Contabil șef - Tisloveanu Daniel

Declaratia de avere si de interese (09.06.2022) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (31.05.2022) - Director adjunct - Ciobanu Adrian

 

* Declarații de avere și interese 2021

Declaratia de avere si de interese (10.06.2021) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (10.06.2021) - Director adjunct - Ciobanu Adrian

 

* Declarații de avere și interese 2020

Declaratia de avere si de interese (10.06.2020) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (05.06.2020) - Director adjunct - Ciobanu Adrian

 

* Declarații de avere și interese 2019

Declaratia de avere si de interese (27.05.2019) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (27.05.2019) - Director adjunct - Ciobanu Adrian

 

* Declarații de avere și interese 2018

Declaratia de avere si de interese (06.06.2018) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (29.05.2018) - Director adjunct - Ciobanu Adrian

 

* Declarații de avere și interese 2017

Declaratia de avere si de interese (27.12.2017, numit manager) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (09.06.2017) - Director - Oancea Ion Cosma

 

 * Declarații de avere și interese 2016

Declaratia de avere si de interese (10.06.2016) - Director - Oancea Ion Cosma

 

* Declarații de avere și interese 2015

Declaratia de avere si de interese (07.12.2015, numit temporar in functie) - Director - Oancea Ion Cosma

Declaratia de avere si de interese (10.11.2015, eliberat din functie) - Director - Petre Adrian Robert

Declaratia de avere si de interese (15.06.2015) - Director - Petre Adrian Robert

 

* Declarații de avere și interese 2014

Declaratia de avere si de interese (10.06.2014) - Director - Petre Adrian Robert

 

* Declarații de avere și interese 2013

Declaratia de avere si de interese (14.06.2013) - Director - Petre Adrian Robert

* Informații de interes public

conform art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

* Regulamentul de organizare si functionare (R.O.F.)

* Regulament de ordine interioara

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

* Organigrama;

* Transparența veniturilor salariale (Statul de functii + situatie venituri salariale);

* Atributiile departamentelor;

* Programul de functionare;

* Programul de audiente.

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

* Numele şi prenumele persoanelor din conducere:

** Director OANCEA ION COSMA

** Director Adjunct CIOBANU ADRIAN

* Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

* Coordonatele de contact.

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

* Sursele financiare;

* Buget 2024;

* Bilant contabil 31.03.2024;

    f) programele şi strategiile proprii;

* Planul de activitati pe anul 2019;

* Planul de activitati pe anul 2020;

* Planul de activitati pe anul 2021;

* Planul de activitati pe anul 2022;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

* Lista documentelor de interes public.

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

** CERERE TIP PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC (ANEXA 1)

 

*** Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău

 

*** Raport de evaluare a implementării legii nr 544 din 2001 in anul 2021

                                                                                                                                                                                         .

Harta online a Judetului Buzau